หลักสูตรสถานศึกษา
 
         
   

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)
ระดับปฐมวัย

 
         
   

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  พุทธศักราช  2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับประถมศึกษา

 
         
   

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  พุทธศักราช  2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระดับมัธยมศึกษา