กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL
 
    กุญแจดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น
     เปลี่ยนสนามเด็กเล่น  เพื่อพัฒนาสมองน้อยและไขสันหลังให้แข็งแกร่ง  เมื่อเด็กออกกำลังกายร่างกายจะส่งเลือดไปเลี่ยงสมองมากขึ้น  ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
      Make  จัดทำสนามที่มีฐานหลากหลาย  ให้เด็กได้วิ่ง  ปีน  โหน  ลอด  กระโดด ฯลฯ และมีวัสดุกันกระแทก
      Move  จัดเวลาให้เด็กได้เล่นสนามวันละ 20  - 30 นาที ทุกวัน  โดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 
         
 

กุญแจดอกที่ 2  ห้องเรียน

 เปลี่ยนห้องเรียน  เพื่อเปลี่ยนสมองของเด็กสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่  มีความเข้มข้น  มีสีสัน  จะช่วยกระตุ้นให้เด็กสามารถเรียนรู้และจดจำเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น
      Color    ปรับปรุงห้องเรียน  ทาสีผนังหรือนำฟิวเจอร์บอร์ดสีมาติดผนัง  และทาสีโต๊ะเก้าอี้
      Corner  จัดมุมอ่านไว้ในห้องเรียนทุกห้อง
      Clean    ทิ้งของที่ไม่ใช้ในห้องเรียน  จัดวางอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ไว้บนชั้นให้เป็นระเบียบ
      Clear     รื้อบอร์ดเก่าที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งไป  แล้วนำความรู้ที่มีประโยชน์มาจัดบอร์ด

   
         
    กุญแจดอกที่ 3 กระบวนการเรียนรู้
     กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก  โดยใช้กิจกรรมต่างๆ  ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้สมองของเด็กตื่นตัว  สนใจ  ท้าทายการคิด  ค้นหา  ลองผิด  ลองถูก  เรียนรู้  และจดจำ
      One      กระตุ้นสมองน้อย  ด้วยกิจกรรม  "ขยับกาย  ขยายสมอง"  ทุกๆด้านต้นชั่วโมง
      TWo     กระตุ้นสมองทั้งสองซีก  โดยใช้บทเพลงและบทกลอน  และกิจกรรมที่สนุกสนานช่วยในการสอนภาษาและคณิตศาสตร์
 
  Four     กระตุ้นสมองทั้งสี่ส่วน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เห็นภาพ  ได้รับรู้ผ่านการได้ยินเสียง  ได้เคลื่อนไหว  และได้ใช้ประสาทสัมผัส  
         
 

กุญแจดอกที่ 4 หนังสือเรียน

ใช้หนังสือและใบงาน  ที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง  เพื่อช่วยกระตุ้นสมองของนักเรียน  ฝึกให้เด็กคิดที่ละขั้นตอน  และนำทักษะและความรู้ในแต่ละขั้น  มาประกอบกันเป็นความเข้าใจ(concept) ในที่สุด
      Brainy  Books  จัดหาหนังสือเรียน  และหนังสืออ่านเพิ่มเติมต่างๆ  ที่จะกระุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      Brainy  Worksheets    จัดทำใบงานตามหลักการ BBL  ที่มี roadmap  นำนักเรียนสู่ความสำเร็จ

   
         
  กุญแจดอกที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
     ใช้สื่อและนวัตกรรมที่แปลกใหม่  น่าตื่นเต้น  และมีสีสัน  และมีจำนวนเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคนเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยในการเรียนรู้  และกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน  พึงพอใจ  เกิดความตั้งใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน
      Learning  Tools    จัดหาสื่อ  เคร่ื่องมือ  และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้
      Learning  Board   จัดหากระดานเคลื่อนที่  สำหรับห้องเรียนชั้นอนุบาลและประถมทุกห้อง
      Learning  Cards   จัดหาบัตรภาพ  บัตรคำ  เพื่อใช้ประกอบการสอน
   
         
 
ที่มา : http://www.namsongkram.com/2015/06/5-bbl.html