โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ณ วัดนิคมพัฒนาราม(วัดผัง ๗)
 
               วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ตามมติมหาเถรสมาคม/คสช./รัฐบาล และตามนโยบายของจังหวัด ซึ่งบูรณาการควบคู่ไปกับการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนวิถีชีวิต โดยใช้หมู่ที่ ๓ บ้านผัง๗,๑๐,๔๕ ตำนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ใช้ในการนำร่องเพื่อขยายอาณาบริเวณให้ควบคุมทั้งจังหวัดสตูล โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พระเถรานุเถระรวมถึงพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค๑๘ คณะสงฆ์จังหวัดสตูล และพร้อมด้วยคณะรัฐบาล นายมีชัย พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมเยียมชมโครงการกันอย่างคับคั่ง ณ วัดนิคมพัฒนาราม ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล.