คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
 
     
 
 
     
นางพิมพา หมานเหล็ก
นายโสภณ พุทธะสุภะ
 
   
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการฯ
 
             
 
     
 
นางสุพิศ แสดงมณี
นางสาวเนตรชนก ยอดแก้ว
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
             
                         
 
 
 
 
นางสาวเนตรชนก ยอดแก้ว
นางนันทพร แสดงมณี
นางพิมพา หมานเหล็ก
นางอารดา ด่านเท่ง
นายวีระศักดิ์ ศิริวัตนานนท์
นางจิราวรรณ วงศ์สีดำ
 
 
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
งานแผนและงบประมาณ
งานบุคคล/ธุรการ
งานอาคารสถานที่
งานสัมพันธ์ชุมชน