ประชาสัมพันธ์
 
             เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๔ ชั้น โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖