ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
 
                         
 
 
 
 
 
 
นางพิมพา หมานเหล็ก
 
นางสุพิศ แสดดงมณี
 
นางสาวเนตรชนก ยอดแก้ว
นางภัชรีย์ มากมี
นางนันทพร แสดงมณี
 
นางสาวนิตยา หนูหมาด
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๓ รก.ในตำแหน่ง
  ครู อันดับ ค.ศ.๓ รก.ในตำแหน่ง   ครู อันดับ ค.ศ.๓ รก.ในตำแหน่ง  
ครู อันดับ ค.ศ.๓
 
ครู อันดับ ค.ศ.๓
 
ครู อันดับ ค.ศ.๓
 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา              
                         
                         
 
 
 
 
 
นางจิราวรรณ วงศ์สีดำ
นางสุรีมาศ จินดา
 
นางอารดา ด่านเท่ง
นายอาทิตย์ สัสดี
นางสาวกรวรรณ ดำเอี่ยม
 
นายสุชาติ กาธิกาล
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๓
ครู อันดับ ค.ศ.๓
 
ครู อันดับ ค.ศ.๓
ครู อันดับ ค.ศ.๓
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
                         
                         
 
 
 
 
 
 
นายวีระศักดิ์ ศิริวัฒนานนท์
 
นางจรัสศรี สุกแดง
นางสาวนันทิยา ไทยสมบูรณ์
  นางสาวเบญจภรณ์ พุทธะสุภะ
นางจงดี ไตรรัตน์
 
นางสาวสุติมา หนูหมาด
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
                         
 
 
   
 
 
 
 
  นางสาวโสสะไหว หมัดตะเหย็บ   นางสาวฟารีดา ยังนิ่ง  
นางสาวฟาอีซะห์ เตบสัน
นางสาวสุวรรณนี หลีบังสา
 
นางสาวฝาตีม๊ะ เตาวะโต
 
นางสาววัชรโรบล ดำสงฆ์
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
  ครู อันดับ ค.ศ.๒  
ครู อันดับ ค.ศ.๑
ครู อันดับ ค.ศ.๑
 
ครู อันดับ ค.ศ.๑
 
ครูผู้ช่วย
 
                         
 
 
   
 
 
 
 
 
  นายสมใจ เซ่งเข็ม  
นายศรีไพร เหมือนเล็ก
 
นางเบญจาภรณ์ ปิ่นแก้ว
  นางสาวอัศราพร ชัยเจริญ  
นางสาวฮาบีบ๊ะ หลงกอหราบ
 
นางสาวนภาพร เพชรภักดี
 
  ครูผู้ช่วย  
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
                         
                         
   
 
 

 
 
  นางสาววลัยกร จันทเลิศ  
นายวิศรุต ดำท่าคลอง
 
นางสาวไซนาป ทองลาดี
 
นางสาวสุฑามาศ มากมูล
 
นางสาววาสนา ยะโก๊ะ
นางสาววิจิตรา ฤทธิ์เดช
 
  ผู้ช่วยครู  
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
 
                         
   
 
         
 
  นางสาววิพัตรา ไชยชาติ  
นางสาวสุนันทา กฐินฉิมพลี
                 
  ผู้ช่วยครู   ผู้ช่วยครู                  
                         
 
 
     
   
 
นางทิพย์วรรณ โตชะนก
 
นางสาวจารุวรรณ สำเร
 
ว่าที่ ร.ต หญิงดาวเรือง ขวัญปาน
 
นายบุญเลิศ จิตประพันธ์
 
นายเจริญ คงชุม
 
นายธานินทร์  จันทอง
 
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
พนักงานขับรถ
 
นักการภารโรง
 
นักการภารโรง