ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
 
                         
 
 
 
 
 
 
นายอภิศักดิ์ อารีกุล
 
นางพิมพา หมานเหล็ก
 
นางผิวพรรณ บัวงาม
นางสุพิศ แสดดงมณี
นางสาวนันทิยา ไทยสมบูรณ์
 
นางสาวเนตรชนก ยอดแก้ว
 
 
ปลัด อบจ.สตูล รก.ในตำแหน่ง
 
ครู อันดับ ค.ศ.๓
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                     
                         
                         
 
 
 
 
 
นางสาวนิตยา หนูหมาด
นายอาทิตย์ สัสดี
 
นางจิราวรรณ วงศ์สีดำ
นางจรัสศรี สุกแดง
นางอารดา ด่านเท่ง
 
นางสุรีมาศ จินดา
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
                         
                         
 
 
 
 
 
 
นางสาวเบญจภรณ์ พุทธะสุภะ
 
นางภัชรีย์ มากมี
นางนันทพร แสดงมณี
 
นายวีระศักดิ์ ศิริวัฒนานนท์
นายสุชาติ กาธิกาล
 
นางสาวกรวรรณ ดำเอี่ยม
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๑
ครู อันดับ ค.ศ.๑
 
ครู อันดับ ค.ศ.๑
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวพัทธ์ธีรา เพื่อมพูล
 
นางสาวอุภาพร แก้วมณี
นายศรีไพร เหมือนเล็ก
 
นางเบญจาภรณ์ ปิ่นแก้ว
 
นางสาวอรอุมา ปล้องไหม
นางสาวอัศราพร ชัยเจริญ
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๑
 
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวฮาบีบ๊ะ หลงกอหราบ
 
นายสุไลหมาน โส๊ะเต่ง
 
นางสาวนภาพร เพชรภักดี
 
นายทศพล จินดา
 
นางสาวนงค์ลักษ์ ชอบงาม
 
นางสาววลัยกร จันทเลิศ
 
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
                         
                         
 
 
     
 
นางทิพย์วรรณ โตชะนก
นางสาวจารุวรรณ สำเร
ว่าที่ ร.ต หญิงดาวเรือง ขวัญปาน
นายบุญเลิศ จิตประพันธ์
 
นายเจริญ คงชุม
     
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถ
 
นักการภารโรง