ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
 
                         
 
 
 
 
 
 
นายอภิศักดิ์ อารีกุล
 
นางพิมพา หมานเหล็ก
 
นางผิวพรรณ บัวงาม
นางสุพิศ แสดดงมณี
นางสาวนันทิยา ไทยสมบูรณ์
 
นางสาวเนตรชนก ยอดแก้ว
 
 
ปลัด อบจ.สตูล รก.ในตำแหน่ง
 
ครู อันดับ ค.ศ.๓
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                     
                         
                         
 
 
 
 
 
นางสาวนิตยา หนูหมาด
นายอาทิตย์ สัสดี
 
นางจิราวรรณ วงศ์สีดำ
นางจรัสศรี สุกแดง
นางอารดา ด่านเท่ง
 
นางสุรีมาศ จินดา
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
                         
                         
 
 
 
 
 
 
นางสาวเบญจภรณ์ พุทธะสุภะ
 
นางภัชรีย์ มากมี
นางนันทพร แสดงมณี
 
นายวีระศักดิ์ ศิริวัฒนานนท์
นายสุชาติ กาธิกาล
 
นางสาวกรวรรณ ดำเอี่ยม
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๒
 
ครู อันดับ ค.ศ.๒
ครู อันดับ ค.ศ.๑
 
ครู อันดับ ค.ศ.๑
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวพัทธ์ธีรา เพื่อมพูล
 
นางสาวสุวรรณนี หลีบังสา
นางสาวฝาตีม๊ะ เตาวะโต
 
นายศรีไพร เหมือนเล็ก
 
นางเบญจาภรณ์ ปิ่นแก้ว
นางสาวอัศราพร ชัยเจริญ
 
 
ครู อันดับ ค.ศ.๑
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยครู
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวฮาบีบ๊ะ หลงกอหราบ
 
นางสาวนภาพร เพชรภักดี
 
นางสาวนงค์ลักษ์ ชอบงาม
 
นางสาววลัยกร จันทเลิศ
 
นางสาวยูวิตา ดาแลหมัน
 
นายวิศรุต ดำท่าคลอง
 
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
                         
                         
 
 
 
 
 
 
นางสาวไซนาป ทองลาดี
 
นางสาวสุฑามาศ มากมูล
 
นางสาววาสนา ยะโก๊ะ
 
นางทิพย์วรรณ โตชะนก
นางสาวจารุวรรณ สำเร
ว่าที่ ร.ต หญิงดาวเรือง ขวัญปาน
 
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยครู
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
                         
 
 
                 
 
นายบุญเลิศ จิตประพันธ์
 
นายเจริญ คงชุม
                 
 
พนักงานขับรถ
 
นักการภารโรง