ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
 
 
1
นายนิพนธ์ เพ็ชรทอง
รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2515 - 2517
 
 
2
นายนุกูล ทิพย์ดนตรี
รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2517
 
 
3
นายบรรจบ ทุมพร
รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2517 - 2519
 
 
4
นายนิพนธ์ เพ็ชรทอง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2519 - 2522
 
 
5
นายสมชาย มารักษ์
รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2522 - 2526
 
 
6
นายโกศล โอภิธากรณ์
ครูใหญ่
พ.ศ. 2526 - 2530
 
 
7
นายไพบูลย์ ถนอมพงศ์
ครูใหญ่
พ.ศ. 2530 - 2533
 
 
8
นายอาณัติ ราเหม
ครูใหญ่
พ.ศ. 2533 - 2539
 
 
9
นายอดุลย์ มะมิง
อาจารย์
พ.ศ. 2539 - 2540
 
 
10
นายจำลอง ดำอำไพ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2540 - 2549
 
 
11
นายโสภณ พุทธะสุภะ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2549 - 2558
 
 
12
  นายอวยพร จิตประพันธ์  
ผู้อำนวยการ
 
พ.ศ. 2558 - 2560
 
 
13
  นายอภิศักดิ์ อารีกุล  
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
 
พ.ศ.2560 - 2561
 
 
14
  นางพิมพา หมานเหล็ก  
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
 
พ.ศ.2561 - 2565
 
 
15
  ดร.จารุณี ลุนภูงา  
ผู้อำนวยการ
 
พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน