ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
  ต้อนรับนายอาซีซัน อุสนุน ครู คศ.๑ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
     
     
     
 
     
     
     
     
     
 
     
 
     
 
     
  อาหารเช้า สำคัญไฉน
     
  กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL
 
 
วันจันทร์ - ศุกร์
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On line On hand และ On demand