โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
     
  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "สมิหลาวิชาการ"
     
 
     
  นักกีฬาเข้าร่วมโครงการสปอร์ตฮีโร่
     
 
     
  อาหารเช้า สำคัญไฉน
     
  กุญแจ 5 ดอก ก้าวสู่ BBL
 
     
  กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
     
 
 
ทุกวันพุธ
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
 
ทุกวันศุกร์
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
 
20 - 22 มิถุนายน 2561
การแข่งขันทักษะวิชาการ "สมิหลาวิชาการ" ณ เทศบาลนครสงขลา
 
25 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน