ประวัติโรงเรียน
 
   

          โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

           พ.ศ. 2515   โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม มีนักเรียน 40 คน มีนายนิพนธ์ เพชรทอง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
           พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และได้ต่อเติมอาคารเรียน 1 หลัง มีนายโกศล โอภิธากรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
             พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  
           พ.ศ. 2527 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล ได้มอบที่ดินจำนวน 8 ไร่ ให้โรงเรียนปลูกปาล์มน้ำมัน
           พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ 1 หลัง
           พ.ศ. 2530 นายไพบูลย์ ถนอมพงศ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
           พ.ศ. 2533 นายอาณัติ ราเหม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
           พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง
           พ.ศ. 2539 นายอดุลย์ มะมิง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และเมื่อ 15 กรกฎาคม โรงเรียนได้ย้ายสังกัดจาก สปอ.ควนกาหลง เป็น สปก.มะนัง
             พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมีนายจำลอง ดำอำไพ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
             พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณมิยาซาวา สร้างอาคารเรียน 1 หลัง สนามบาสเกตบอลและติดตั้งระบบประปาในโรงเรียน และได้เปิดขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
             พ.ศ. 2546 วันที่ 12 กันยายน กรมการปกครองประกาศให้หมู่ที่ 1 แยกเป็นหมู่ที่ 9 ในปัจจุบัน  
           พ.ศ. 2549 วันที่ 10 สิงหาคม นายโสภณ พุทธะสุภะ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
             วันที่ 21 เมษายน 2552 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ได้โอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
             พ.ศ. 2558 นายอวยพร จิตประพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
             พ.ศ. 2560 นายอภิศักดิ์ อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
             พ.ศ. 2561 นางพิมพา หมานเหล็ก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
             พ.ศ. 2565 ดร.จารุณี ลุนภูงา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา