วิสัยทัศน์
 
   
          โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
     
 
พันธกิจ
     
               ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ได้กำหนดพันธกิจที่จะต้องทำเพื่อให้การพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ โดยมีภารกิจหลัก 5 ภารกิจหลัก คือ
  1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
  3. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน