วิสัยทัศน์
 
   
          นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมสื่อเทคโนโลยี น้อมนำทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
 
พันธกิจ
     
               ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ได้กำหนดพันธกิจที่จะต้องทำเพื่อให้การพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ โดยมีภารกิจหลัก 3 ภารกิจหลัก คือ
  1. พัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียนโดยมุ่งพัฒนาเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรู้ สุขภาพดี เป็นคนดี คนเก่งมีความสุขในการเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ เข้าสู่สังคมการเรียนรู้สู่สากล
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
  3. พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจัดหา สื่อ วัสดุอุปกรณ์และนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุข