ปรัชญาของโรงเรียน
 
   
ปฺญญาว ธเนน เสยโย
 
ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์
 
     
 
คำขวัญของโรงเรียน
     
   
         เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย